היבטים בפרופיל החייבים בהוצאה לפועל


נתונים סטטיסטיים העולים ממחקר של הרשות לאכיפה וגבייה (2019) מלמד אותנו אודות החייבים (בין היתר חייבים בגין צ'קים חוזרים) אשר נגדם נפתחו תיקים בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית החייבים אשר נגדם נפתחו תיקים ו/או עומדים תיקים תלויים בהוצאה לפועל בימים אלו משתנה מעת לעת. אולם מבדיקה שנערכה במרוצת השנים ניתן בהחלט לזהות מאפיינים מוגדרים באוכלוסיה, אשר באמצעותם ניתן ללמוד ולהכיר טוב יותר את החייבים ופושטי הרגל.

בשנת 2009 נקלטו בהוצאה לפועל 205,92 חייבים חדשים, מתוכם 041,85 חייבים פרטיים )קרי, סוג הזיהוי לפי תעודת זהות ודרכון( מהווים כ-%92 מכלל החייבים, ורק %8 הם חייבים לא פרטיים (כגון: חברה, עמותה וכד'). יצויין כי המחקר התייחס אל כלל החייבים ללא הבחנה אדם פרטי לחברה, על מנת להתמקד בסוגיית החוב באופן חד ממדי.


_______________________________________________________________________________________


אוכלוסיית החייבים שנבדקה מונה 512,386 נפש, מתוכם 64% גברים, 23% גרושים, 63% יהודים ו-48% בטווח גיל 35-54.

_______________________________________________________________________________________


 הגברים החייבים בהוצאה לפועל מהווים 64% מכלל החייבים בעוד שבאוכלוסיית ישראל הם מהווים רק 49%.

_______________________________________________________________________________________


חייבים בסטטוס גרושים מהווים 23% מקרב ציבור החייבים בהוצל"פ וזאת לעומת רק 8% בסטטוס זה בכלל האוכלוסיה.

_______________________________________________________________________________________


המאסה הגדולה ביותר של החייבים הינם בטווח גילאים 35-64 , שזו למעשה שכבת גיל העבודה. טווח גילאים זה מהווה 65% מכלל החייבים בעוד שבכלל האוכלוסיה טווח גיל זה מהווה רק 32%.

_______________________________________________________________________________________


בהיבט התעסוקתי נרשמו נתונים מעניינים על ציבור החייבים ביחס לאוכלוסיה. כך לדוגמה 5.42% מהחייבים  מועסקים (או לפחות עבדו במהלך 6 החודשים האחרונה בתקופת המחקר) ואילו 5.57% אינם מועסקים.

_______________________________________________________________________________________


שכר הממוצע החודשי של חייב (ממין זכר) עומד על 7,438 ₪ ואילו שכר ממוצע של חייבת (ממין נקבה) עובד על 5,132 ₪.

_______________________________________________________________________________________


חייבים עם תיק 1 פתוח מהווים 44% מכלל החייבים.
חייבים עם 11 תיקים ויותר מהווים 10% מציבור החייבים.
ממוצע התיקים לחייב במדינת ישראל עומד על 4.3 (נכון לשנת 2019).