חדשות
bullhorn, bullhorn, megaphone, announcement, advertisement, news
file-check2, file-check, checkmark, correct, tick, page, document, paper
 
עדכונים

מאמרים
pencil3, pencil, write, edit, blog, note
bars5, bars, stats, statistics, chart, graph, dualtone
 
נתונים
checkbox, checkbox, tick, selected, checked
 
המלצות
החוק לצמצום השימוש במזומן - כיצד הוא משפיע על העסק שלך?

החוק לצמצום השימוש במזומן (התשע"ח-2018) נכנס לתוקף בינואר 2019.
החוק שעיקר מטרתו הינה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור קובע שורת מגבלות בשימוש במזומן ובצ'קים סחירים. בעל/ת עסק, מאמר זה ייסע לך לבצע התאמות ולשמור נהלי עבודה בהתאם לחוק.

 
 
 
 
תשלום באמצעות מזומן והעברת מזומנים
החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לסכום של 11,000 ש"ח כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק, בעסקה בסכום של 50,000 ₪, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים, ולסכום של 55,000 ש"ח כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר
 
קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה או הלוואה יוגבל לסכום של 11,000 ש"ח, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
 
קבלה או תשלום במזומן של מתנה מוגבל בסכום של 50,000 ש"ח.


________________________________________________________________________________________________
 
הנחיות להסבת צ'קים
 
צ'ק מוסב מבלי שפרטי המסב נקובים על הצ'ק ("צ'ק פתוח" או צ'ק "מוסב על החלק") כאשר מוסר הצ'ק או מקבל הצ'ק הוא עוסק.
 
חל איסור למסירה/קבלת צ'ק העולה על סך של 5,000 ש"ח כאשר מוסר ומקבל הצ'ק אינם עוסק. 
 
לבנק יהיה אסור לפרוע צ'ק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או צ'ק מוסב שעולה על סך של 10,000 ש"ח אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב. הבנק אף לא יפרע צ'ק ללא שיופיע על גביו מספר הזהות של המסב.


________________________________________________________________________________________________
 
 

תיעוד אמצעי התשלום
החוק מטיל חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול, [מידע נרחב ניתן למצוא בחוזר רשות המסים מס' 17/201].

 
 
________________________________________________________________________________________________


סנקציות בגין הפרת החוק
החוק קובע עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק בשיעור של אחוז מהתשלום במזומן, בצ'ק או בצ'ק מוסב (עד 25,000 ש"ח - 15%, בטווח 25,000-50,000 ש"ח – 20%, מעל 50,000 ש"ח – 30%). על בנק / בנק הדואר שפרע צ'ק בניגוד להגבלות ניתן יהיה גם להטיל עיצום כספי בהתאם לאותם שיעורים. על אדם פרטי וכן על עורך דין ורואה חשבון שפועל כנותן שירות עסקי, יוטל קנס באותם שיעורים בגין עבירה מנהלית של הפרת הוראות החוק.