ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר

על פי חוק שיקים ללא כיסוי כאשר 10 צ'קים של החשבון מסורבים (מחוללים) במהלך תקופה של 12 חודשים, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון, חשבון הבנק יהפוך למוגבל. 

במקרים שבהם צ'ק חזר בשל נסיבות של שעת חירום, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום על מנת שהצ'ק יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו
על-פי הוראת המפקח על הבנקים, ביישובים שהוכרז בהם מצב מיוחד בעורף.


באלו מצבים ניתן לבקש להסיר צ'ק ללא כיסוי?

מצבים שונים שבגינם ניתן לבטל את ההגבלה של חשבון הבנק. סעיף 10 לחוק קובע את המקרים שבהם לקוח מוגבל יכול לבקש להוציא את הצ'ק מרשימת הצ'קים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום. 
מי שמתגורר באזור שהוכרזה לגביו שעת חירום; הכרזה על שעת חירום מוגדרת כאחד מאלה:

 
  • הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951.
     
  • הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971.
     
  • קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום (צו 8) או במצב מיוחד (צו 9) - ראו מידע ספציפי לגבי הגנה מפני הגבלת חשבון לחייל מילואים.
  • ​בעל החשבון יהיה רשאי להגיש את הבקשה, אם הצ'ק חזר בעקבות הרעה משמעותית בהכנסותיו, אשר קרתה בין מועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון, וזאת בשל מצב חירום.